Doelstelling:

De Stichting heeft ten doel het verzorgen en organiseren van de intocht en activiteiten rond de sinterklaasviering in en rond Terneuzen, alsmede het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving en voorts al het geen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

Stichting Sinterklaas Terneuzen heeft een aanvraag ingediend om een stichting algemeen nut beogende Instelling te worden. (ANBI stichting)

Een ANBI stichting heeft belastingvoordelen, zoals: Een ANBI stichting betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Als een ANBI stichting zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.

Om in aanmerking te komen voor de ANBI-status, moet de stichting voldoen aan een aantal voorwaarden.

  • De stichting moet zich voor minstens 90% richten op het algemeen nut.
  • Er mag geen winstoogmerk zijn.
  • De stichting en de betrokkenen moeten voldoen aan de integriteitseisen.
  • Geen enkele bestuurder, betrokkene of rechtspersoon mag beschikken over het volledige vermogen alsof het zijn eigendom is.
  • De stichting mag niet over meer vermogen beschikken dan nodig is voor het behalen van de doelen.
  • Beleidsbepalers mogen slechts een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden ontvangen, geen overige beloningen.
  • De stichting beschikt over een actueel beleidsplan.
  • Wanneer u uw stichting opheft, moet u het overgebleven geld uitbesteden aan een andere ANBI of een instelling in het buitenland die zich ook voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
  • De stichting moet voldoen aan diverse administratieve verplichtingen.
  • Op de website van de stichting is het verplicht om specifieke gegevens te publiceren. Dit heet de publicatieplicht.

Naam instelling: Stichting Sinterklaas Terneuzen
KvK nummer: 87786990
RSIN nummer: 864406058
Contactgegevens: secretariaat@sinterklaas-terneuzen.nl

Functies en namen bestuurders Stichting Sinterklaas Terneuzen

Voorzitter: Ron Machielse 

Secretaris: Jeroen de Feijter 

Penningmeester: Aniek Pijpelink

De bestuursleden van de Stichting Sinterklaas Terneuzen ontvangen geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden.

Beleidsplan Stichting Sinterklaas Terneuzen

Inhoudsopgave

Werkzaamheden stichting;
Manier van geld verwerven;
Beheer en besteding van het vermogen;
–   Beheer van het vermogen
–   Besteding van het vermogen
Overige informatie;
–   Liquidatie
–   Administratie
–   Publicatie gegevens op het internet
 

Werkzaamheden Stichting

Volgens de statuten van de oprichting van de Stichting is het doel beschreven in artikel 3.
Hierin staat beschreven:
De stichting heeft ten doel het verzorgen en organiseren van de intocht en activiteiten rond
de sinterklaasviering in en rond Terneuzen, alsmede het aanvaarden van erfstellingen
onder het voorrecht van boedelbeschrijving en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één
ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.
De werkzaamheden bestaan uit alles wat geen het doel dient, of waarmee het doel
gerealiseerd zal gaan worden.
Manier van geld verwerven
– Ter uitvoering van het doel, zoals beschreven in hoofdstuk 1 heeft de Stichting middelen
nodig. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van
activiteiten ter verkrijging van de middelen om de doelstelling te verwezenlijken.
Artikel 4 van de statuten van oprichting van de Stichting beschrijft het vermogen. Het
vermogen van de Stichting bestaat uit:
▪ Subsidies en andere bijdragen;
▪ Schenkingen, erfstellingen en legaten;
▪ Alle andere verkrijgingen en baten.
Ten behoeve van de exploitatie van de activiteiten zet de Stichting sponsoracties op. Deze
actie bestaat uit het werven van sponsorgelden bij voornamelijk ondernemers. Afhankelijk
van de bijdrage heeft de Stichting de mogelijkheid haar sponsoren te vermelden in een
woord of beelduitdrukking op haar website en/of reclame-uitingen.
De stichting tracht zoveel mogelijk kosten ter verwerving van de middelen te voorkomen.
Uitsluitend de hoogst noodzakelijke kosten worden genomen. De kosten worden
weergegeven in de administratie van de stichting.

 

Beheer en besteding van het vermogen

 

Beheer van het vermogen

Beheer van het vermogen geschiedt primair door de penningmeester. De Penningmeester
is samen met een andere bestuurder bevoegd over het vermogen te beschikken.
Beheer geschiedt risicoloos, vermogen zal dus niet worden belegd. In principe wordt
gekozen voor een spaarproduct, wel of niet voor een periode vastgezet. Sparen geschiedt
alleen bij instellingen welke zijn aangesloten bij het deposito garantiestelsel.
Binnen het bestuur is de penningmeester verantwoordelijk voor het beheer van het
vermogen. De penningmeester zal binnen 6 maanden na verstrijken van het boekjaar het
bestuur een rapportage over het boekjaar verstrekken waaruit de vermogenspositie blijkt.
Vaststelling van de jaarstukken door het Bestuur strekt de penningmeester tot decharge
voor het door hem gevoerde beheer.
 

Besteding van het vermogen

Besteding van het vermogen geschiedt in overleg binnen de periodiek gehouden
bestuursvergadering. Stelregel is dat in een jaar niet meer mag worden uitgegeven dan de
sponsoracties binnen hebben gebracht. Bestuur kan, indien daarvoor gegronde redenen
zijn, beschikken over het vrije gedeelte van het spaarsaldo. Het is bestuur niet toegestaan
gebruik te maken van middelen welke reeds bestemd zijn in een reservering, indien de
uitgaven niet overeenkomen met het doel van de bestemmingsreserve.
Bestuur zal niet besluiten tot aanspreken van het gereserveerde vermogen indien door
deze aanspraak de reële verwachting mag ontstaan dat de stichting binnen een jaar in
liquiditeitsproblemen zal geraken. Binnen het bestuur is de penningmeester
verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen. De penningmeester zal binnen 5
maanden na verstrijken van het boekjaar het bestuur een rapportage over het boekjaar
verstrekken waaruit de vermogenspositie blijkt. Na goedkeuring zal het bestuur de
penningmeester decharge verlenen voor het gevoerde beleid.

 

Overige informatie

 

Liquidatie

Bij opheffing van de stichting zal het batig liquidatiesaldo worden besteed aan een ANBI
welke het doel van de stichting zoveel mogelijk benaderd, dan wel op enige andere wijze
die het algemeen belang dient. Deze verplichting is beschreven in artikel 16 van de
statuten van de stichting.

Administratie

De Stichting hanteert als boekjaar een kalenderjaar.
De administratie van de Stichting dient zodanig te zijn ingericht dat de gestelde eisen
controleerbaar zijn door de Belastingdienst. Uit de administratie dient de Belastingdienst te
kunnen opmaken:
▪ Welke bedragen per beleidsbepaler zijn betaald aan onkostenvergoeding,
vacatiegelden en overige betalingen;
▪ Welke kosten de instelling heeft gemaakt;
▪ Wat de aard en omvang zijn van de inkomsten en het vermogen van de instelling;
▪ Wat de uitgaven en bestedingen zijn van de instelling.
Het jaarverslag dient binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van de Stichting door
het bestuur te zijn vastgesteld. Hetzelfde geldt voor de begroting voor het dan lopende
jaar, voor zover dat al niet eerder is gebeurd.
 

Publicatie gegevens op het internet

De stichting publiceert onderstaande gegevens op het internet:
▪ de naam van de instelling
▪ het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) of
het fiscaal nummer
▪ de contactgegevens van de instelling
▪ een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI
▪ de hoofdlijnen van het beleidsplan
▪ de functie van de bestuurders
▪ de namen van de bestuurders
▪ het beloningsbeleid voor het statutaire bestuur en de beleidsbepalers
▪ een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
▪ een financiële verantwoording, bestaande uit de balans, de staat van baten en
lasten en een toelichting (binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar) 

Op 12 november 2022 heeft Stichting Sinterklaas Terneuzen de intocht van Sinterklaas verzorgd. Na de aankomst in de Veerhaven Terneuzen werd de goedheiligman door de Burgemeester Merrienboer verwelkomd. Hierna zette Sinterklaas met zijn vele Pieten onder begeleiding van de Pietenband koers naar de Markt.
Na een Pietendisco op de Markt vertrok Sinterklaas met enkele Pieten naar het ziekenhuis Zorgsaam Terneuzen. Op de kinderafdeling van het ziekenhuis werden de jeugdige patienten verblijd met een bezoek van Sinterklaas. De Pieten hadden voor deze kinderen al een cadeau meegenomen.

Op woensdag 30 november 2023 werden de asielzoekers in het asielzoekerscentrum in de voormalige bibliotheek Terneuzen bezocht door Sinterklaas en enkele Pieten. Aan de ouders van de aanwezige kinderen werd uitgeleg gegeven over de Nederlandse Sinterklaastraditie. Uiteraard had Sinterklaas voor de kinderen een grote snoepzak met pepernoten, sinterklaasschuim meegenomen. Het bezoek werd afgesloten met het gezamelijk zingen van enkele Sinterklaasliedjes.